اخبار

prev_news
next_news

معرفی معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهش و فناوری


نام و نام خانوادگی / سمت رشته تحصیلی / گرایش پست الکترونیکی / تلفن صفحه شخصی
D.joshaghani ..... دکتر محمد جوشقانی
معاون پژوهش و فناوری
شیمی
معدنی