معرفی انتشارات

انتشارات دانشگاه رازی نیل به اهداف زیر را از طریق نشر تولیدات و آثار علمی دانشگاه به صورت مکتوب در نظر دارد:

الف) گسترش مرزهای دانش

ب) تقویت بنیه علمی جامعه و به ویژه دانشگاهیان

ج) تشویق پژوهشگران، پدیدآورندگان و مترجمان دانشگاهی به نگارش و تدوین آثار ارزنده.

د) تأمین منابع درسی دانشگاهی

ه) کمک به ارتقای کیفی جامعه دانشگاهی


معرفی مسئول انتشارات

نام و نام خانوادگی / سمت

ندا بهرامی - کارشناس انتشارات

رشته تحصیلی: علم اطلاعات و دانش شناسی

تلفن: 34280802

پست الکترونیکی: mchap_razi@yahoo.com

publication@razi.ac.ir